Nepstupn dokument, nutn pihlen
Input:

Bemutató videó:

Számviteli csomag 2022

2022.10.10, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu), Videó időtartama: 07:40:33

Bevételek, költségek, ráfordítások és a kapott támogatások elszámolása; A 2000 évi C. törvény 2022. január 1-jétől hatályos módosítása, zárása; A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének számviteli feladatai

Fejezetek

Számviteli ismeretek csomag 2022

Bevételek, költségek, ráfordítások és a kapott támogatások elszámolása; A 2000 évi C. törvény 2022. január 1-jétől hatályos módosítása, zárása; A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének számviteli feladatai

Előadás 1.

Bevételek, költségek, ráfordítások és a kapott támogatások elszámolása

 

I. Bevételek számviteli elszámolása

Az árbevétel meghatározása, számviteli elszámolása

Az árbevétel elszámolásának sajátosságai

Egyéb bevételek meghatározása, pénzügyi rendezéshez kapcsolódó és pénzügyi rendezéshez nem mindig kapcsolódó esetek

Pénzügyi rendezéstől független egyéb bevételek

Elszámolás technikai jellegű egyéb bevételek

Pénzügyi műveletek bevételeinek számviteli elszámolása

Bevételek aktív időbeli elhatárolása ( A fejlesztési célra kapott támogatás időbeli elhatárolása az új előírások szerint)

Halasztott bevételek

 

II. Költségek, ráfordítások számviteli elszámolása

            Az anyagjellegű ráfordítások meghatározása, számviteli elszámolása

A személyi jellegű ráfordítások elszámolásának sajátosságai

Értékcsökkenési leírás számviteli elszámolása

Egyéb ráfordítások meghatározása

Pénzügyi rendezéssel együtt felmerülő egyéb ráfordítások

Pénzügyi rendezéstől független egyéb ráfordítások

Elszámolás technikai jellegű egyéb ráfordítások

Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása

 

 

 

 

III. A kapott támogatások számviteli elszámolása

Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni – a számviteli törvény 77. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdés b) pontja, valamint a rendeltetésszerűen használatba vett immateriális javakhoz, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó 77. § (4) bekezdés b) pontja szerinti - jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások várható, még el nem számolt összegét az egyéb bevételekkel szemben, amennyiben a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni. Az aktív időbeli elhatárolást a kapott támogatás 77. § (2) bekezdés d) pontja, (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés b) pontja szerinti elszámolásakor, illetve a támogatás meghiúsulásakor kell megszüntetni.

III.1. Támogatások csoportosítása

            III.2. Támogatások formái

– Tevékenységhez kapott – működési támogatás

– Fejlesztéshez kapott támogatás

Könyvelési feladatok Beruházások, fejlesztések megvalósítására kapott támogatás és Működési költségek finanszírozására kapott támogatások esetében

            III.3.  A projektek finanszírozásának módjai

a.) A kedvezményezett által kifizetett számlák alapján (utófinanszírozás)

b.) A kivitelező által benyújtott, de a kedvezményezett által még ki nem fizetett számlák alapján

c.) Előlegfizetés formájában

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadás 2.

A 2000 évi C. törvény 2022. január 1-jétől hatályos módosítása, zárása

Tematika

I. A számviteli törvény 2022. január 1-től bevezetésre kerülő változásai az egyes  adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvényben megjelent módosítás alapján (30 perc)

 1.) Szerződés elszámolási egységhez kapcsolódó módosítás

 2.) Fejlesztésre kapott támogatások elszámolásában bekövetkezett módosítás

 3.) Aranyosítással megosztott, le nem vonható áfa számviteli elszámolása

 4.) Regisztrált mérlegképes könyvelőkkel kapcsolatos előírások

 5.) A független könyvvizsgálói jelentés tartalmának bővítése

 6.) A könyvvizsgálói jelentés visszavonása

 7.) Egyéb módosítások (know-how szellemi terméken belüli átsorolása, bekerülési érték meghatározása­)

 8.) Hatálybalépés, első alkalmazás

II. A számviteli beszámoló ismételt közzétételét érintő változások (10 perc)

Módosult a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbehelyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV.28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet, amely lehetővé teszi az ügyvezetés által elfogadott beszámoló passzív státuszba helyzését.

III. A beszámoló készítés folyamata az üzleti év zárása (110 perc)

1.) Könyvviteli zárlat Az évközi gazdasági események könyvelését teljessé, ellenőrzötté és megfelelően csoportosítottá kell tenni. A könyvviteli zárlat időpontja, gyakorisága

2.) Fordulónap és mérlegkészítés közötti elszámolások. A mérlegkészítés időszakának típus elszámolásai:

Időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolások

Céltartalékkal kapcsolatos elszámolások

Leltáreltérések számviteli elszámolása

3.) Eszközök, források értékelése

4.) Eredménykimutatás tartalmi elemei, tagolása (belföldi és export árbevétel minősítése, besorolása; egyéb bevételek és egyéb ráfordítások jellemzőbb tételei, pénzügyi műveletek bevételei és pénzügyi műveletek ráfordításai)

5.) Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

6.) Könyvvizsgálati kötelezettség

7.) Beszámoló közzététele és letétbe helyezése (határidők, szankciók)

Előadás 3.

           

A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének számviteli feladatai

Tematika

 

1. Az egyszerűsített végelszámolás szabályai

A cég végelszámolása egyszerűsített módon történhet, ha

a Szt. (155. §)szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett, és

végelszámolása kezdő időpontjától számított 150 napon belül a végelszámolást befejezi.

A cég az egyszerűsített végelszámolásának megindítását az adójogi szabályoknak megfelelően jelenti be az adóhatósághoz.

Egyszerűsített végelszámolás általános számviteli lefolyása a végelszámolás szabályai szerint történik:

Tevékenységet záró beszámoló készítési kötelezettség (30 napon belül)

Osztalékról lehet dönteni

Fejlesztési tartalék nem képezhető

Korábban képzett, fel nem használt fejlesztési tartalék megszüntetése (adó + késedelmi pótlék bevallása és adó  megfizetése

Végelszámolási nyitó mérleg (75 napon belül, nem kötelező) - a végelszámoló jogosult

a nyitó mérleg adatait módosítani

 felvenni eszközöket, kötelezettségeket

 tételes jegyzéket összeállítani

 a jegyzék szerinti adatokat könyvelni

 korrigált nyitó mérleget készíteni

A cég az egyszerűsített végelszámolás befejezését tartalmazó adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton, az E-ügyintézési törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon megküldeni a cégbíróság részére:

elfogadott vagyonfelosztási javaslatot

határozatot a cég megszüntetéséről. (A vagyonfelosztási javaslat és a határozat kizárólag a jogszabályban meghatározott iratminta megfelelő kitöltésével készíthető el)

Vagyonfelosztási javaslat

számviteli beszámoló, leltár alapján készül.

Logikája: a kötelezettségekhez rendeli az eszközöket

Kötelezettségek lehetnek

a társaság vagyonába nem tartozó eszközök miatti kötelezettségek

a mérlegben kimutatott kötelezettségek

egyéb kötelezettség miatta tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek

 

Az értesítés és a cég általi iratbenyújtás megtörténte esetén a cégbíróság - a végelszámolás szabályszerű befejezése esetén - törli a céget a cégjegyzékből.

Az egyszerűsített végelszámolás helyett a cég köteles a végelszámolásra vonatkozó általános szabályok szerint eljárni, ha

a cég a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, ideértve azt is, ha a hitelező a vitatott igénye miatt a cég ellen peres eljárást indít,

végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban, vagy

az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő (150 nap) egyébként eltelt.

2. A jogutód nélküli megszűnés általános szabályozása

2.1. A végelszámolás számviteli feladatai

A beszámoló elkészítésekor, és a könyvvezetés során alkalmazandó alapelveknek

A végelszámolási eljárás megindítása

A végelszámolás folyamata

A végelszámoló feladatai

Főkönyvi és analitikus nyilvántartás alkalmas legyen arra, hogy elkészíthető legyen

- A korrigált végelszámolási nyitómérleg

- Az üzleti évenként készítendő számviteli beszámoló

- A számviteli adatokra épülő adóbevallások

 - A végelszámolás befejezésekor a piaci értéken történő értékelés, és a vagyonfelosztási javaslat

Határidők, letétbe helyezés

A tevékenységet lezáró beszámoló formája

A végelszámolási nyitómérleg

A korrigált végelszámolási nyitó mérleg felépítése

2.2. A végelszámolás időszaka alatti számviteli feladatok

A végelszámolás első üzleti évéről készített beszámoló mérlegének felépítése

A végelszámolás első üzleti évéről készített beszámoló eredmény kimutatásának felépítése

3. Könyvvizsgálat

A végelszámolás időszaka alatt a könyvvizsgálat tekintetében a számviteli törvény, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.

 

 

4. Végelszámolást lezáró beszámoló közzététele és letétbehelyezése

A végelszámolás befejezésének időpontját is meg kell határozni, ez a tulajdonosi kör saját döntése, erre vonatkozóan jogszabályi előírás csak annyiban van, hogy ez nem lehet későbbi, mint a végelszámolás kezdő időpontjától számított 3 év.

A végelszámolás tartalmilag akkor fejezhető be, ha a társaság a hitelezőit kielégítette, behajtotta a követeléseit, illetve vagyoni elemeit értékesítette.

A végelszámolás befejezésekor az eszközök értékelése

5. Speciális adózási móddal rendelkező társaságok végelszámolása, visszatérés a számviteli törvény hatálya alá (KATA adóalanyok esetében) 

6. A végelszámolás befejezésének speciális esetei

e-mail
linknyomtatás
Normál Nagy Hatalmas

KEDVENCEKmegjegyzések

Csak előfizetőknek:
Video Campus Könyvelői csomag | Video Campus All-In

 

Az Ön modulja jelenleg:
%usermoduletitle

 

Annak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.